Den lyseblå tråd i Helsingør Håndbold

Den lyseblå tråd i Helsingør Håndbold er et hjælpeværktøj med vejledninger og oversigt over fokusområder i klubben til Helsingør Håndbolds børne- og ungdomstrænere.

Den lyseblå tråd skal hjælpe til med, at der bliver en sammenhæng i processen med udviklingen af spillerne op igennem de forskellige årgange i børne- og ungdomsårene. Spillerne skal opleve udvikling i håndboldfærdigheder, koordination/motorik, kropstamme, styrke, kredsløbstræning og det mentale. Det sociale på holdene skal dyrkes.

Læs hele den lyseblå tråd her

Vedtægter for Helsingør Håndbold

Vedtægter for Helsingør Håndbold

§ 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold
Foreningens navn er Helsingør Håndbold med hjemsted i Helsingør Kommune. Foreningen er medlem af Danmarks Idrætsforbund og Dansk Håndbold Forbund, herunder HRØ og er underlagt disse organisationers love og bestemmelser.

§2 Formål
Det er klubbens formål, at fremme håndbolden i Helsingør på det sportslige og sociale plan for bredde og elite. Klubben vil bidrage til en fortsat udvikling af håndbolden på tværs af Helsingør Kommune og til at gøre Helsingør Kommune kendt og attraktiv.

§3 Medlemmer
I klubben optages medlemmer m/k, der er fyldt 2 år.

§4 indmeldelse og udmeldelse
Indmeldelse sker på klubbens medlemssystem på hjemmesiden. For medlemmer under 18 år er det forældre eller værge, der melder barnet ind i.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.
Udmeldelse sker automatisk, hvis ikke medlemmet betaler kontingent.

§5 Udelukkelse og eksklusion
Bestyrelsen kan ved beslutning udelukke eller ekskludere et medlem ved opførsel, som strider mod foreningens vedtægter eller tilsidesættelse af medlemsforpligtigelsen.
Et medlem har krav på mulighed for at blive hørt inden bestyrelsen træffer afgørelse.

§6 Kontingent
Kontingent for ungdom og seniorer besluttes på generalforsamlingen.
Indbetalingsterminer og opkrævningsformer besluttes af bestyrelsen.

§7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og afholdes inden udgangen af juni måned efter annoncering på klubbens hjemmeside og ved mail direkte til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel.
Adgang til generalforsamling har alle klubbens medlemmer, forældre til medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Beretning
Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse, herunder opdeling i aktiviteter for ungdom og seniorer.
Forslag til budget for det kommende år til godkendelse, herunder opdeling i aktiviteter for ungdom og seniorer.
Fastsættelse af kontingentstørrelser
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen, så den består af minimum 10 bestyrelsesmedlemmer, og maks 15 medlemmer.
a. Valg af formand
b. Valg af yderligere minimum 5 bestyrelsesmedlemmer jf. § 9.
c. Valg af suppleanter til bestyrelsen
d. Valg af revisor
e. Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

§8 Beslutninger på generalforsamlingen
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte og afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved ændringer af vedtægterne kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for.
Stemmeafgivelse kan ske ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt. Et fremmødt medlem kan max. medbringe fuldmagt fra to ikke-deltagende medlemmer.
Stemmeret har alle aktive medlemmer eller én forælder til et medlem under 18 år.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

§9 Bestyrelsens sammensætning
Valgbare til klubbens bestyrelse er alle, der ønsker at bidrage jf. § 2.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Dette er udgangspunkt for bestyrelsens egen konstituering f.eks. med næstformand, sekretær, kasserer, formand for seniorudvalg, formand for ungdomsudvalg, formand for erhvervs- og sponsorteam, formand for forældre- og frivilligteam og evt. andre ressourcepersoner.
Formanden og den ene halvdel af bestyrelsen vælges i ulige år.
Den anden halvdel af bestyrelsen vælges i lige år.

§10 Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen beslutter ansættelse af trænere, sportschef og andre tilknyttede til klubben.
Bestyrelsesmøderne skal indkaldes, så flest mulige bestyrelsesmedlemmer kan deltage. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer heriblandt formanden er til stede.
Formanden er tegningsberettiget for klubben. Ved dispositioner over kr. 10.000 kræves underskrift af formand og kasserer i forening.
Klubben kan kun optage lån gennem beslutning på generalforsamlingen.

§11 Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling eller når mindst en femtedel af klubbens medlemmer eller forældre til medlemmer under 18 år skriftligt til bestyrelsen meddeler det med oplysning om emnet, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen annonceres på klubbens hjemmeside og pr. mail til medlemmer og skal afholdes senest 4 uger efter meddelelse.

§12 Regnskab
Klubbens regnskabsår går fra den 1. maj til 30. april.
Driftsregnskabet skal opdeles hensigtsmæssigt for gennemsigtighed og som minimum opdeles i gruppering for ungdomsaktiviteter og senioraktiviteter.
Bestyrelsen skal senest den 15. maj sende driftsregnskab og balance for regnskabsåret til revision.
Kasserer fremlægger det reviderede driftsregnskab og balance på den ordinære generalforsamling.

§13 Revision
Revisor og suppleant vælges årligt på generalforsamlingen. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdninger.
Revisor skal gennemgå det samlede driftsregnskab og balance og påtegne rigtigheden.

§14 Budget
Bestyrelsen ved kassereren indstiller budget for det kommende år til generalforsamlingens godkendelse. Budgettet skal opdeles hensigtsmæssigt for gennemsigtighed og som minimum opdeles i grupperinger for ungdomsaktiviteter og senioraktiviteter.

§15 Klubbens ophør
Beslutning om klubbens ophør kan kun ske på en til dette formål indkaldt generalforsamling.
Mindst halvdelen af klubbens medlemmer skal være til stede og ved afstemning skal mindst ¾ stemme for klubbens ophør.
Er der ikke tilstrækkeligt med antal medlemmer til stede og har afstemningen i øvrigt opfyldt ovennævnte krav, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, hvor beslutning om ophør kan finde sted uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede, men dog forsat med ¾ majoritet.
I tilfælde af beslutning om nedlæggelse af klubben vil eventuel formue og ejendele fordeles til almennyttige formål i henhold til folkeoplysningsloven.

Generelle kontaktinformationer

Postadresse:
Helsingør Håndbold
C/O Helsingør Idrætspark
Gl. Hellebækvej 63-65
3000 Helsingør

E-mail adresse:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

De 10 forældre bud

De 10 forældre-bud:

1- Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.

2- Pres ikke dit barn med for høje ambitioner og forventninger.

3- Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare dit eget barn. Gør det i både medgang og modgang.

4- Respekter trænerens dispositioner - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.

5- Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.

6- Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.

7- Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.

8- Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.

9- Vis respekt for arbejdet i foreningen. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i foreningens liv, end lyst og engagement.

10- Tænk på, at dit barn spiller håndbold - ikke dig!

Historie

Klubbens fødsel

"Vort motto vil være tab og vind med samme sind, og gør din klub ære derved at skabe et godt hold og kammeratskab". Sådan står der i den gamle protokol, der fortæller om Helsingør FC Håndbold`s (HFC Håndbold`s) stiftende generalforsamling i Teatercafeen 1. sal den 15. september 1950.
Til bestyrelse og matchkomite valgtes Leif Hvid Christensen, Erik Sørensen og Poul Andersen, og de fastansatte kontingentet til 3 kroner og 25 øre for seniorer. Lærlinge slap med en krone mindre !
Generalforsamlingen dengang var en naturlig konsekvens af, at man blandt fodboldspillerne i HFC så småt var begyndt at spille håndbold om vinteren, og jo mere man gjorde det, jo mere oplagt var det, at man også dannede en håndboldafdeling.

Den originale protokol fra 1950.


 

De første år

Klubben blev optaget i Dansk Håndbold Forbund og i første omgang fik man træningstid i den nuværende badmintonhal fredag aften mellem klokken 22.00 og 23.00. Gymnastikhallen på Kronborg blev også benyttet, og ellers fik man arrangeret en masse træningskampe alle på udebane, og derefter kom der for alvor fart i klubbens udvikling.
I 1951 havde håndboldklubben ca. 16-17 spillere. Denne beskedne flok blev på dramtisk vis suppleret med en flok utilfredse håndboldspillere fra naboklubben HIF. Utilfredsheden var begrundet i at HIF ikke ville tilmelde et hold til sommerturneringen - og derved udelukkede de spillere som Gunnar Knudsen, Robert Frederiksen, Svend Åge Petersen og andre. Det kan vi fra Helsingør Håndbold ikke takke HIF nok for i dag. Gutterne har nemlig fortsat deres gang i klubben.


 

Divisionshåndbold

Det gik stærkt for klubben de kommende år. I 1953 vandt man SHF`s anden division og derefter blev det til en andenplads i Sjællandsserien. 1955 blev HFC nummer to i 2. division og rykkede op i den ny 2. Division Øst, da DHF ændrede divisionsstruktur.
Klubbens allerførste divisionshold bestod af Flemming Hansen, Herbert Nielsson, Svend Aage Petersen, Bjarne Eriksen, Svend Danielsen, Jørgen Jørgensen, Erik W. Larsen, Benno Poulsen og Erik Nielsen.
Den 2. marts 1958 spillede HFC kvalifikationskamp til 1. Division. Modstanderne var vinderne af Vestkredsen - Århus Fremad. I den gamle tennishal var der fyldt op med maksimal kapacitet - 700 tilskuere som nærmest klappede HFC gennem kampen til en sikker sejr på 19-11 og dermed oprykning til 1 Division.
Ni spillere tegnede holdet i denne afgørende kamp: Flemming Hansen, Bjarne Riksen, Flemming Olsen, Herbert Nilsson, Søren Mortensen, Erik Nielsen, Svend Danielsen, Erik W. Larsen og Torben Hansen.

Svend Danielsen og Herbert Nilsson.
I oprykningskampen mod Århus Fremad.


  

Ungdomshåndbold

I 1957 tog Flemming Hansen initiativ til ungdomsafdelingen. Typisk for ham og senere ledere i klubben, var Flemming samtidig spiller, træner og formand. Ungdomsafdelingen blev et af Sjællands største og mest vindende. Blandt andet deltog herreynglinge-holdet i de danske mesterskaber . Dette hold udviklede sig til det hold , der i 1977 for anden gang skaffede HFC op i første division.                           
I 1967 hvor Danmark vandt sølv ved herre VM i Sverige fik Flemming ideen til  påske- stævnet Lille VM for drenge mellem 10 og 12 år. Alle hold blev tildelt et nationsnavn . Det var bare stævnet i danske puslinge- drengehåndbold dengang, hvor  internationale dommere fløjtede finalen og der var underholdning og "landsholdskamp" om aftenen . Successtævnet kulminerede i 1975 hvor 120 hold tilmeldte sig.
I takt med andre tilbud til de unge mennesker og problemer med halreservationer døde Lille VM ud for til sidst at stoppe helt i 1988.


  

1. div. - igen

Den første storhedstid kulminerede i 1958 med oprykning til 1. division. Efter nedrykningen var vi godt nede og runde de lavere divisioner. I foråret 1968 var vi endda lige ved at ryge ud af danmarksturneringen. De tre sidste kampe skulle vindes - og det gjorde man så.
Men i 1977 lykkedes det med Mogens Cramer som træner og et hold primært af egen avl.. Oprykningen til 1. division var en kendsgerning, og denne gang holdt vi os oppe i 2 år.

Oprykkerne 1977: Fra venstre Christian Jensen, Jan Iversen,
Morten Engelstoft, Benny Olsen, Tom Andersen, Ib Hendriksen,
Jesper Jørgensen, Jørgen Christensen, Hans Chr. Lund,
Niels Wiberg Larsen, Steen Boldsen, Søren Sørensen og Torsten Petersen.


  

Årgang 1958-59 hylder oprykkerne 1977

At rykke op i landets fornemste række er en fantastisk oplevelse. Alle sejl var sat, da oprykningen skulle fejres.
De store klubfølelser fik frit løb, da de gamle gutter fra 1. divisions holdet 1958-59 ønskede drengene tillykke med oprykningen 1977 - og der var masser af tilskuere som deltog i hyldesten.

Gutter fra 1958-59. Axel Rasmussen, Flemming Hansen, Svend Danielsen m.fl.


  

Revolution i klubben

HFC håndbold blev oprindeligt startet som en klub for drenge og mænd. Men i 1992 blev klubben revolutioneret, da vi også åbnede for spillere af det modsatte køn.
Det var ikke lige let for alle at acceptere. Men beslutningen var rigtig, da kvinderne hurtigt viste sig at være et stort aktiv for foreningslivet. Dels gav det nyt liv under træning og til fester. Samtidig tog pigerne aktivt del i klubbens arbejde, bestyrelse og diverse udvalg.


  

Historisk dag - Sammenlægning vedtaget

Det var en historisk aften da Helsingør Håndbold og HIF Håndbold havde indkaldt til informationsmøde omkring oplægget til en sammenlægning af de 2 klubber. Over 100 var mødt frem, både tidligere og nuværende spillere, trænere, holdledere, pressen og andre interesserede var tilstede. Ligesom der også var repræsentant fra SHF til mødet.
Efter 5 måneders hårdt arbejde var Jesper Bomholt og Benny Olsen klar til at fremlægge arbejdsgruppens veludførte arbejde omkring oplægget til sammenlægningen og efter præsentationen kunne der stilles spørgsmål. Den grundlæggende forklaring til hvorfor arbejdsgruppen foreslog en sammenlægning i én ny samlet håndboldklub i Helsingør blev gennemgået.
Nedskrevne vedtægter for den nye forening blev fremlagt og det blev understreget at der skal være en ansvarlig økonomisk styring i den nye klub, ligesom den nye klub bliver etableret for at fremme håndbolden i Helsingør på det sociale og det sportslige plan. Den skal kunne tilbyde et solidt grundlag for bredde- og elitehåndbold i kommunen. Det var også vigtig for arbejdsgruppen at pointere at det i den nye klub bliver naturligt at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar.
En anden rød tråd i oplægget for den nye klub, som i første omgang bliver en udpræget seniorklub med 8 hold for både herrer og damer, var at der skal være synergi og naturligt samarbejde imellem den nye klub og så Elite 3000 på den ene side og ungdoms håndbolden på den anden.
Reglerne for den nye organisation omkring medlemmer, kontingent og ind- og udmeldelse, samt generalforsamling blev også gennemgået. Økonomien blev fremlagt og der var allerede lavet et fornuftigt budget for klubbens første år.
Den nye bestyrelse og udvalg som træder i kraft umiddelbart blev præsenteret med formand, Benny Olsen, næstformand Jesper Bomholt, kasserer Claus Østergaard, sekretær Claus Reich og øvrige medlemmer: Jakob Larsen, Birgitte Bruun, Kim Schultz, Lars Sørensen og Trine Gregersen. Første generalforsamling for den nye klub vil finde sted mellem 1. april og 1. maj.
Navnet på den nye klub bliver: Helsingør Håndbold Forening, som er en sund blanding af de tidligere navne Helsingør Håndbold og HIF Håndbold og det var faktisk det hurtigste og nemmeste at komme frem til i hele processen, oplyste arbejdsgruppen.
Endelig blev de nye spilledragter præsenteret og for også her at imødekomme de tidligere klubbers farver og samtidig signalere noget nyt havde man valgt en bolsjestribet dragt i blå og hvid der helt sikkert vil skabe opmærksomhed for klubben i fremtiden.
Efter informationsmødet afholdt de 2 tidligere klubber så deres respektive ekstraordinære generalforsamlinger, hvor det med stor tilslutning blev vedtaget at gå sammen i den nye klub.
Den nye klub træder i kraft per dags dato, så slutteligt er der ikke mere at sige end velkommen til Én by – Én klub:
HELSINGØR HÅNDBOLD FORENING.

 

 

De to klubber var mødt talstærkt op til sammenlægningen.

 

 

 

 

 

Formand Benny Olsen, med Næstformand Lars Sørensen i baggrunden.

 

 

 

 

 

 

Den tidligere formand i HIF, Jesper Bomholt fremlægger aftenens program.

 

   


  

Helsingør håndbold forening genopliver Lille VM i samarbejde med HIF-UngdomLogo fra Lille VM i 2010.