Vedtægter for Helsingør Håndbold

Vedtægter for Helsingør Håndbold

§ 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold
Foreningens navn er Helsingør Håndbold med hjemsted i Helsingør Kommune. Foreningen er medlem af Danmarks Idrætsforbund og Dansk Håndbold Forbund, herunder HRØ og er underlagt disse organisationers love og bestemmelser.

§2 Formål
Det er klubbens formål, at fremme håndbolden i Helsingør på det sportslige og sociale plan for bredde og elite. Klubben vil bidrage til en fortsat udvikling af håndbolden på tværs af Helsingør Kommune og til at gøre Helsingør Kommune kendt og attraktiv.

§3 Medlemmer
I klubben optages medlemmer m/k, der er fyldt 2 år.

§4 indmeldelse og udmeldelse
Indmeldelse sker på klubbens medlemssystem på hjemmesiden. For medlemmer under 18 år er det forældre eller værge, der melder barnet ind i.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.
Udmeldelse sker automatisk, hvis ikke medlemmet betaler kontingent.

§5 Udelukkelse og eksklusion
Bestyrelsen kan ved beslutning udelukke eller ekskludere et medlem ved opførsel, som strider mod foreningens vedtægter eller tilsidesættelse af medlemsforpligtigelsen.
Et medlem har krav på mulighed for at blive hørt inden bestyrelsen træffer afgørelse.

§6 Kontingent
Kontingent for ungdom og seniorer besluttes på generalforsamlingen.
Indbetalingsterminer og opkrævningsformer besluttes af bestyrelsen.

§7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og afholdes inden udgangen af juni måned efter annoncering på klubbens hjemmeside og ved mail direkte til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel.
Adgang til generalforsamling har alle klubbens medlemmer, forældre til medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Beretning
Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse, herunder opdeling i aktiviteter for ungdom og seniorer.
Forslag til budget for det kommende år til godkendelse, herunder opdeling i aktiviteter for ungdom og seniorer.
Fastsættelse af kontingentstørrelser
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen, så den består af minimum 10 bestyrelsesmedlemmer, og maks 15 medlemmer.
a. Valg af formand
b. Valg af yderligere minimum 5 bestyrelsesmedlemmer jf. § 9.
c. Valg af suppleanter til bestyrelsen
d. Valg af revisor
e. Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

§8 Beslutninger på generalforsamlingen
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte og afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved ændringer af vedtægterne kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for.
Stemmeafgivelse kan ske ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt. Et fremmødt medlem kan max. medbringe fuldmagt fra to ikke-deltagende medlemmer.
Stemmeret har alle aktive medlemmer eller én forælder til et medlem under 18 år.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

§9 Bestyrelsens sammensætning
Valgbare til klubbens bestyrelse er alle, der ønsker at bidrage jf. § 2.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Dette er udgangspunkt for bestyrelsens egen konstituering f.eks. med næstformand, sekretær, kasserer, formand for seniorudvalg, formand for ungdomsudvalg, formand for erhvervs- og sponsorteam, formand for forældre- og frivilligteam og evt. andre ressourcepersoner.
Formanden og den ene halvdel af bestyrelsen vælges i ulige år.
Den anden halvdel af bestyrelsen vælges i lige år.

§10 Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen beslutter ansættelse af trænere, sportschef og andre tilknyttede til klubben.
Bestyrelsesmøderne skal indkaldes, så flest mulige bestyrelsesmedlemmer kan deltage. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer heriblandt formanden er til stede.
Formanden er tegningsberettiget for klubben. Ved dispositioner over kr. 10.000 kræves underskrift af formand og kasserer i forening.
Klubben kan kun optage lån gennem beslutning på generalforsamlingen.

§11 Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling eller når mindst en femtedel af klubbens medlemmer eller forældre til medlemmer under 18 år skriftligt til bestyrelsen meddeler det med oplysning om emnet, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen annonceres på klubbens hjemmeside og pr. mail til medlemmer og skal afholdes senest 4 uger efter meddelelse.

§12 Regnskab
Klubbens regnskabsår går fra den 1. maj til 30. april.
Driftsregnskabet skal opdeles hensigtsmæssigt for gennemsigtighed og som minimum opdeles i gruppering for ungdomsaktiviteter og senioraktiviteter.
Bestyrelsen skal senest den 15. maj sende driftsregnskab og balance for regnskabsåret til revision.
Kasserer fremlægger det reviderede driftsregnskab og balance på den ordinære generalforsamling.

§13 Revision
Revisor og suppleant vælges årligt på generalforsamlingen. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdninger.
Revisor skal gennemgå det samlede driftsregnskab og balance og påtegne rigtigheden.

§14 Budget
Bestyrelsen ved kassereren indstiller budget for det kommende år til generalforsamlingens godkendelse. Budgettet skal opdeles hensigtsmæssigt for gennemsigtighed og som minimum opdeles i grupperinger for ungdomsaktiviteter og senioraktiviteter.

§15 Klubbens ophør
Beslutning om klubbens ophør kan kun ske på en til dette formål indkaldt generalforsamling.
Mindst halvdelen af klubbens medlemmer skal være til stede og ved afstemning skal mindst ¾ stemme for klubbens ophør.
Er der ikke tilstrækkeligt med antal medlemmer til stede og har afstemningen i øvrigt opfyldt ovennævnte krav, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, hvor beslutning om ophør kan finde sted uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede, men dog forsat med ¾ majoritet.
I tilfælde af beslutning om nedlæggelse af klubben vil eventuel formue og ejendele fordeles til almennyttige formål i henhold til folkeoplysningsloven.